Domov >> Propozície

Súkromná stredná umelecká škola v Hodruši-Hámroch, pod záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky vyhlasuje
14. ročník celoslovenskej výtvarnej súaže “talent - umenie - kumšt”
Výtvarná súaž je určená pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl. Cieľom súažeje vzbudiť u žiakov umeleckú tvorivosť,
prejaviť zmysel pre fantáziu a estetické cítenie.

Podmienky súaže
Právo zúčastniť sa 14. ročníka výtvarnej súaže má každý žiak ZŠ a ZUŠ, ktorého práce zašle jeho škola na adresu
vyhlasovateľa súaže s označením: adresa školy, meno a adresa autora, súažná kategória, veková kategória, názov práce
a meno vyučujúceho. Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách:
Prvé kolo: Odovzdanie súažných prác a ich selekcia odbornou porotou. (v každej kategórii postúpi do finále desať výtvarných prác)
Druhé kolo: Odborná porota vyberie z každej kategórie tri víťazné práce, ktoré budú ocenené finančnou odmenou.
Z víazných prác nakoniec porota vyberie dielo, ktoré získa hlavnú cenu. 
- Pohár výtvarnej súťaže “talent - umenie - kumšt”

Súťaž je vyhlásená pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a žiakov 3. - 4. ročníka ZUŠ


Súťažné kategórie

1. Výtvarný návrh úžitkového predmetu, alebo dekoratívneho predmetu
2. Hotový výrobok, úžitkový, resp. dekoratívny predmet (napr. šperk, keramický výrobok a pod.)
3. Fotografia (umelecká fotografia, čiernobiela a farebná fotografia a pod. rozmer A4)

Technika prác je ľubovolná a najmenší formát súažných prác je A4. Hodnotiť sa budú práce, ktoré budú označené
VYPLNENOU NÁVRATKOU NALEPENOU NA RUBE VÝTV. PRÁCE a zaslané najneskôr do 4. februára 2019 na adresu:

Súkromná stredná umelecká škola
Kyslá 214,
966 61 Hodruša-Hámre


s označením “VÝTVARNÁ SڍŤAŽ”

Kritériá hodnotenia

Dodržanie témy, pôvodnosť a originalita, primeraná technika a výtvarná úroveň.

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV A OCENENIE V͍ŤAZOV
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien sa uskutoční v apríli 2019, na ktoré budú pozvaní v흻azi výtvarnej súaže.
1. miesto: diplom, pamätná medaila, finančná odmena 99.- Eur
2. miesto: diplom, pamätná medaila, finančná odmena 66.- Eur
3. miesto: diplom, pamätná medaila, finančná odmena 33.- Eur
Hlavná cena: diplom, pohár výtvarnej súaže “talent - umenie - kumšt”

Záverečné ustanovenia
Účasou v súaži dávajú autori súhlas s podmienkami súťaže, k bezplatnému vystaveniu prác, ich publikovaniu a propagácii súťaže.
Zaslané práce sa stávajú majetkom vyhlasovateľa. Organizátor súaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže, vrátane doby jej trvania.

Na stránke www.tuk.sk bude prebiehať internetové hlasovanie.
Autor práce z najväčším počtom hlasov získa tablet.
 
e-mail: tuk@tuk.sk
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené.